Stadgar

 

STADGAR FÖR GRAVENDALS BYALAG.
Stadgarna reviderade 1998-02-07, revideringar utförda i kursiv stil.
Stadgarna § 9 reviderad enligt beslut på årsmöte 2021-05-29
 
§ 1.
 
Gravendals Byalag är en Hembygdsförening som har till sin uppgift:
1.     Att vårda och förvalta de byggnader som ägs av Gravendals Byalag, liksom de byggnader som står på ofri grund och knyter an till Gravendals Bruks historia.
2.     Att stötta och medverka i en aktiv landskapsvård.
3.     Att stötta och medverka i arrangemang som är till gagn för Brukets fortlevnad.
4.     Att på bästa sätt dokumentera Brukets historia.
5.     Att vara remissinstans för myndighetsfrågor som rör Bruket.
6.     Att verka för ett gott samarbete med Säfsnäs Hembygdsförening samt andra inom Säfsnäs verkande föreningar med likartad verksamhet.
 
§ 2.
 
Gravendals Byalags styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör samt 4 ledamöter.
Utöver dessa utser Hellsing Släktförening en (1) person som adjungerad i ärenden som berör Hammaren.
 
§ 3.
 
Som medlem får var och en ansluta sig som stöder föreningens ideella mål och idéer. Beträffande årsavgifter avgörs stoleken på dessa vid respektive årsmöte.
 
§ 4.
 
Styrelsen har sitt säte i Gravendal och sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst 3 ordinarie styrelseledamöter skriftligt hemställer om detta. Beslut genom enkel majoritet.
 
Gravendals Byalag är även huvudman för David Eklunds Minnesfond för fortsatt byggnadsminnesvård i Gravendal.
 
§ 5.
 
Revision av Gravendals Byalags räkenskaper skall göras av på årsmöten utsedda revisorer. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12 respektive år.
 
§ 6.
 
Årsmötesförhandlingar skall årligen hållas före mars månads utgång.
Styrelsen är vald på två (2) år där ordförande, kassör samt två (2) ledamöter väljs år 1, 3, 5 osv samt sekreterare och två (2) ledamöter år  2, 4, 6 osv.
Styrelsen skall på årsmöte avge verksamhetsberättelse för gånget år samt reviderad kassarapport. Vidare skall budget för kommande år redovisas för beslut.
 
 
 
§ 7.
 
Kallelse till årsmöte sker via affisch på Brukets anslagstavlor eller genom kallelse via brevlådor.
Kallelse skall delges senast två (2) veckor före årsmöte.
 
Vid årsmöte skall eller kan förekomma på grundval av dessa stadgar.
 
1.     Mötets behöriga utlysande.
2.     Val av protokollsjusterare.
3.     Styrelsen verksamhetsberättelse.
4.     Revisorernas berättelse.
5.     Ansvarsfrihet för styrelsen.
6.     Budget för nästkommande verksamhetsår.
7.     Val av styrelseledamöter enligt stadgarna.
8.     Val av revisorer för en två (2) års period.
9.     Val av valberedning för en två (2) års period.
10.  Val av ledamöter till David Eklunds Minnesfond.
11.  Fastställande av årsavgift för medlemskap.
12.  Övriga frågor.
 
§ 8.
 
Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter beslut på årsmöte. Föreslagen ändring skall vara medskickad kallelse till årsmöte.
 
§ 9.
 
I det fall föreningen upplöses övergår såväl byggnader, mark som eventuellt kapital till annan lokal, Gravendals baserad sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas för fortsatt främjande av föreningens ändamål